Handige tips

Hoe Christus te prediken in de moderne samenleving?

Pin
Send
Share
Send
Send


Vraagt ​​maria
Beantwoord door Vitaly Kolesnik, 07/08/2011

Ooit zei Jezus: "De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal je alles leren en je herinneren aan alles wat ik je heb verteld" (Johannes 14:26). En zodat de Geest ons iets zou willen herinneren, moeten we ons verdiepen in de leer van Jezus, dat wil zeggen, het Oude en Nieuwe Testament onderzoeken, alle aanbevelingen gebruiken die de Schrift ons over dit onderwerp geeft. Elke situatie is in feite individueel en u kunt zelfs de kans krijgen om te prediken, zelfs als u er niet klaar voor was.

Ondanks de grote verscheidenheid aan voorbeelden in de Bijbel over hoe we het evangelie kunnen beginnen te prediken zodat het resultaat positief is, zijn er enkele algemene beginselen die moeten worden nageleefd.

Allereerst is het de moeite waard om de mening te respecteren van de persoon aan wie we de boodschap van redding willen vertellen. We zijn het misschien niet eens met de keuze van een persoon, maar we moeten rekening houden met zijn beslissing. Zelfs in de Hof van Eden greep God Eva en toen Adam niet bij de hand, toen zij besloten de kennis van goed en kwaad van de boom te proeven, waarvan het verboden was om te eten. God bleef echter niet onverschillig tegenover hun keuze, hij waarschuwde mensen dat ze op hen wachtten en beloofde dat hij hen niet alleen zou laten met het probleem van de zonde (zie hoofdstuk 3 van Genesis), en op elke manier zorgde hij over de mensheid.

Het is ook heel belangrijk om geen leraar te worden tijdens een preek. Als we iemand beginnen te leren leven, vooral wanneer hij ons niet om advies vraagt, dan stellen we onszelf boven hem. Jezus zei: "maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u komt en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, en zelfs tot het einde der aarde" (Handelingen 1: 8). Getuige zijn betekent praten over wat je persoonlijk in je leven hebt meegemaakt. Je kunt bijvoorbeeld tegen een persoon zeggen: "Steel niet!" (word een leraar), maar je kunt zeggen: "Ik steel niet, omdat Christus nooit stal en me alles geeft wat ik nodig heb voor het leven" (om een ​​getuige te zijn). Of je kunt iemand vertellen over wat een goede preek we tijdens de dienst hoorden, of hoe een bijbelvers op een nieuwe manier aan ons werd geopenbaard, dit alles zal een getuigenis zijn. De getuige plaatst zichzelf niet boven de persoon aan wie hij het evangelie predikt, maar integendeel, herinnert zich dat hij een dienaar van God is en behandelt de persoon die hij predikt met respect, omdat hij zich herinnert dat Christus voor deze persoon ook zijn bloed aan het kruis vergoot. In de Schrift zien we dat de apostelen mensen vaak als getuigen aangesproken hebben (zie Handelingen 2:32, 3:15, 10:39, 13:31) en dat hun prediking succesvol was.

Om te beginnen te prediken, is er een goed voorbeeld van hoe Christus het deed. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld, begint Jezus haar niet onmiddellijk het evangelie te vertellen, lezen we: "Een vrouw komt uit Samaria om water te halen. Jezus zegt haar: geef mij iets te drinken" (Johannes 4: 7). Een vrouw gaat water halen en zij denkt aan water, daarom begint Hij met haar te praten over water. Jezus is vooral geïnteresseerd in de problemen van de mens en wil vrienden maken. Ook is Christus niet bang om een ​​vrouw te laten zien dat hij afhankelijk is van haar hulp, dat wil zeggen dat Jezus haar zelfs hoger plaatst, de rol van de vrager kiest, zichzelf niet een belangrijke, trotse Joodse leraar maakt. En we weten hoe positief het resultaat was, Jezus werd uitgenodigd om meerdere dagen in de stad te blijven.

Paulus geeft zeer goede raad aan zijn jonge discipel Timotheüs, hij vertelt hem: "Predik het woord, infusie in de tijd en niet in de tijd, bestraf, verbied, verman met alle geduld en opbouw" (2 Tim. 4: 2). De apostel roept op tot geduld in communicatie met de mens. De uitdrukking "infusie in de tijd en niet in de tijd" betekent niet dat we het evangelie obsessief op het verkeerde moment moeten presenteren, dat wil zeggen wanneer een persoon bezig is met een ander bedrijf en geen aandacht aan ons kan schenken. Deze zin geeft aan dat we soms zullen prediken wanneer we dit van tevoren voorbereiden, een ontmoeting met een persoon organiseren, maar soms kunnen we een persoon prediken wanneer we hem onderweg tegenkomen, en hij toonde plotseling interesse in het evangelie. En zo'n kans om over God te vertellen moet niet worden gemist alleen omdat we niet speciaal waren voorbereid op zo'n gesprek.

Het zal ook gepast zijn om een ​​ander voorbeeld uit het leven van Jezus te geven over hoe respect en discretie te tonen met betrekking tot de naaste. Dit incident vond plaats in de poel van Bethesda: "Er was een man die achtendertig jaar ziek was geweest. Jezus, die hem zag liegen en ontdekte dat hij lang had gelogen, zei tegen hem: wil je gezond zijn?" (Johannes 5: 5,6). Waarschijnlijk zou ieder van ons, die wist hoeveel jaar iemand al verlamd is, hem onmiddellijk zonder vragen genezen. Jezus wil iedereen genezen, maar hij respecteert de keuze van die persoon en vraagt ​​hem: "Wil je gezond zijn? Dat wil zeggen, God legt zelfs geen genezing op, hij biedt genezing aan, die ook deel uitmaakt van het evangelie. En dit is een karakter van God dat waardig bewondering en imitatie.

De Bijbel bevat veel goede voorbeelden van hoe te beginnen met prediken, de apostel Paulus schrijft aan Timotheüs en aan ons allemaal, de jonge discipelen van de Heer: "Ga in jezelf en de leer, doe dit constant: want door dit te doen zul je jezelf redden en degenen die naar je luisteren" (1 Tim. 4:16). Jacob adviseert: "Als iemand van u wijsheid mist, laat hem dan God vragen, die iedereen eenvoudig en zonder verwijt geeft, en hij zal hem worden gegeven" (Jakobus 1: 5)

Daarom vraag je in elk geval om wijsheid, hoe je het evangelie kunt beginnen te prediken, en God, getrouw aan zijn beloften, zal je gebeden beantwoorden en de ijverige studie van de Bijbel zegenen.

Herders Antwoorden

Hoe Christus te prediken in de moderne samenleving? De hedendaagse man is in de regel erg trots op zichzelf. Bijna iedereen gelooft dat hij zijn eigen wereldbeeld vormt, en houdt niet van preken en instructies, denkend dat "er zoveel doelen zijn, zoveel meningen".

"Zie hoe ze van elkaar houden!"

Oprechtheid is een geweldig hulpmiddel voor zendelingen

- We letten meestal niet op de zeer belangrijke missionaire woorden van Christus die hij tijdens het laatste avondmaal tegen zijn discipelen zei: Mogen allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, moge zij één zijn in Ons, moge de wereld geloven dat U Mij zond (Johannes 17:21). Het blijkt dat je de wereld kunt vertellen dat God de mensen van Jezus Christus heeft gestuurd, dat wil zeggen het belangrijkste in ons geloof, alleen door onze christelijke eenheid te openbaren.

Daarom is mijns inziens de belangrijkste zorg van de zending vandaag dat elke parochie een sterke gemeenschap van mensen wordt waar liefde voor iedereen duidelijk is. Zodat het zelfs nu nog in de oudheid zou zijn, toen de heidenen, wijzend op christenen met een vinger, zeiden: "Kijk hoe zij van elkaar houden!" We hebben geen andere manier. We kunnen eenvoudig over Christus vertellen, maar we moeten Hem door daad tonen: "Kom naar onze parochie en kijk zelf naar ons".

Dan vergeten we dat oprechtheid een van de belangrijkste argumenten in een zendingsgesprek of gemeenschap is. Dit gebeurt wanneer degene tot wie onze preek is gericht ziet dat we niet sluw zijn en niet worden verheven, dat we zeggen waar we in geloven en waar we voor leven. Oprechtheid is een kolossaal zendingsinstrument. Hoewel we bang zijn om het te gebruiken, omdat oprechtheid een persoon open maakt. Door te beslissen oprecht te zijn, besluit een persoon kwetsbaar te zijn. Ze kunnen hem vertrappen, ze kunnen hem uitlachen. Hij onthult zichzelf meer dan tussen vreemden gebruikelijk is.

Maar toch, dit is een van de belangrijkste instrumenten van de zendeling. Zoals gebed. De zendeling moet bidden voor degenen tot wie hij predikt. Hij moet bidden: "Heer, geef mij mijn woord om de geest en het hart van deze persoon te raken." En de tweede - "Heer, red mij van ijdelheid." Omdat zodra de zendeling op zijn minst een beetje ijdelheid toegeeft, al zijn inspanningen tevergeefs zijn.

Wij zijn slechts getuigen

Het criterium is altijd en zal het woord van God zijn - de Heilige Schrift

- Saint Theophan the Recluse zei dat de tijd zal komen dat, ongeacht het hoofd, er dan je eigen geloof zal zijn. De Heer heeft ons niet geschapen helemaal volgens het patroon. We zijn niet ontworpen voor dezelfde kam en hetzelfde leven. De Heer gaf ons eenvoudig zijn eigen beeld en gelijkenis - en dit is vrijheid en geweten en het vermogen om te denken.

Als iemand het pad van prediking ingaat, dan is en blijft het criterium voor hem altijd het woord van God, de Heilige Geschriften. We zien op zijn pagina's het flikkerende beeld van de Heiland, we denken na over hoe God Zichzelf aan ons heeft geopenbaard in de Personen van de Allerheiligste Drie-eenheid, we zien hoe de apostelen de Genade van de preek accepteerden ... Alles is al gezegd, het is niet nodig om iets van onszelf samen te stellen.

Wat zullen we dan prediken? Natuurlijk, dat wat wordt gegeven vanuit de eeuwigheid. De wet, het redden van genade, het beeld dat Christus aan ons openbaarde, toen Hij Zelf en door onze hemelse Vader de mensheid openbaarde - dit is onze preek. Van de eerste tot de laatste - allen zijn geroepen om acht te slaan op de openbaring van God.

Wij zijn slechts getuigen. We getuigen: dit is ons geloof. Van onszelf kunnen we niets verminderen of toevoegen. Het onderwerp van onze preek: God en zijn reddende kracht, handelend in de wereld, zijn liefde voor het menselijk ras, wetten die God niet alleen in onze menselijke natuur heeft vastgelegd, maar ook in het hele universum. In elk natuurlijk fenomeen wordt ons een soort wet van zijn geopenbaard, vastgesteld door de Schepper. En we kunnen deze expliciete wetten niet omzeilen in onze preek.

En als je over iets praat vanuit de wind van je hoofd, dan is het licht in vergelijking met wat de Heer Zelf aan ons heeft geopenbaard en ons heeft gegeven, ons zegenend om te prediken (zie: Mattheüs 28: 19–20, Markus 16: 15 en et al.).

Over spiritueel leven moet alleen spreken wat hij zelf heeft ervaren

Soms is het nodig om op inspiratie van de Heilige Geest te wachten voordat je iets zegt.

- De beste preek wordt gedaan door daden. Niet noodzakelijk zelfs grootschalig liefdadigheidswerk. Wanneer je zwijgt door gebod of, omgekeerd, een waarheidsgetrouw woord zegt, wanneer iedereen zwijgt uit angst, wanneer je je nederig gedraagt, jezelf niet blootstelt, jezelf niet ijdel maakt en tegelijkertijd je geloof of je post hypocriet niet aan iedereen toont, dan met je goede instelling al gewonnen. Geloof kan zich niet verbergen, en dan, wanneer het toch onthult dat zo iemand zo eerlijk, eerlijk, betrouwbaar en bescheiden, een orthodox christen, dan is dit veel tastbaarder dan een dagelijkse lege preek en demonstratief ritueel.

Daarom is het, denk ik, noodzakelijk om zich aan verschillende regels te houden. Allereerst om over het spirituele leven te spreken alleen dat wat hij zelf in ervaring heeft meegemaakt. Ten tweede, schrijf over abstracte theologische en historische onderwerpen alleen datgene op wat je echt opwindt, en, zoals je weet, anderen opwindt die je uitgebreid en evenwichtig hebt bestudeerd, en niet proberen je standpunt als algemeen kerkgenootschap te laten voorbijgaan. Overigens leert de journalistiek ook - het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. En tot slot, schrijf alleen als je gewoon niet kunt zwijgen, want de stenen zullen roepen (Lucas 19:40).

Het orthodoxe geloof is onderworpen aan hoge intellectuelen,
en perfecte simpletons

Het kwaad is assertief en agressief. Trots, gevoed door leeg verbaal gebabbel, zingt in de regel uit de stem van iemand anders. Er is veel informatie, maar weinig kennis. En het niveau van IQ daalt onverbiddelijk. Het is moeilijk om het juiste antwoord te kiezen. Er zijn natuurlijk de uitverkorenen van God, gekust door de Heer. Die, hoe je Hem niet verbergt, zullen overal vinden. En de rest?

De rest kost tijd. Tijd verzamelt levenservaring. Teleurstelling ervaren. De schil moet wegblijven. Het orthodoxe geloof is onderworpen aan zowel hoge intellectuelen als perfecte simpletons, en in beide gevallen zijn zuiverheid van hart en geestelijke armoede vereist. Zonder het verlangen naar een persoonlijke ontmoeting met God, zijn alle inspanningen gedoemd te mislukken. Een persoonlijke zoektocht in de hoop iemand te ontmoeten die Christus kent en deze kennis met liefde brengt. Hij die zoekt en zelfs wil, zal vinden.

Vandaag prediken we Christus, en nog meer morgen, zullen we onvermijdelijk terugkeren naar waar een waardig voorbeeld, een liefdevolle blik en een warme aanraking van de hand tot berouw leidde, waardoor een nieuwe realiteit in de mens werd gecreëerd.

Ons woord moet allereerst zijn dat God liefde is

Predik over Christus op basis van die 'pijnpunten' die in de samenleving bestaan

- Het is vrij duidelijk dat onze samenleving vandaag de dag een verschrikkelijk tekort aan liefde ervaart. Diepe interpersoonlijke relaties worden bijna universeel vervangen door uitsluitend zakelijke relaties, gebouwd op het principe van 'jij voor mij en ik voor jou'. Vaak is dit zelfs binnen het gezin te zien, waar het als zodanig al een misdaad tegen de gezinsstructuur is. En zo'n tekort wordt de oorzaak van het vele lijden waar elke persoon in zijn leven mee wordt geconfronteerd.

Altijd en overal zoekt een persoon in de eerste plaats geluk voor zichzelf en zijn familieleden. Waarom niet profiteren van deze volledig natuurlijke zoektocht en deze niet gewoon in de juiste richting sturen, aan een persoon uitleggen in een taal die hij begrijpt waar dit geluk echt te vinden is? Altijd en overal wil een persoon niet lijden en ernaar streven lijden te vermijden. Dus waarom profiteren we niet van dit verlangen en vertellen we een persoon niet over zonde als de oorzaak van het lijden, dat in het algemeen had kunnen worden vermeden?

Op de een of andere manier moet de prediker de woorden van de apostel Paulus volgen: Voor alles heb ik alles gedaan om op zijn minst een paar te redden (1 Kor. 9: 22) - en predik over Christus, vertrouwend op die "pijnpunten" die in de samenleving bestaan. En er zijn nu genoeg van dergelijke "punten".

Mensen hunkeren niet naar oratorische effecten, maar naar elementaire vriendelijkheid

Ik zal je waarschijnlijk verrassen met mijn antwoord, maar mensen reageren heel snel en gemakkelijk op een preek over Christus. En zo is het altijd geweest en zal het altijd blijven. Omdat de zielen van mensen verlangen naar God, dorst naar waarheid, licht, goed, warmte. Mensen voelen zich hiertoe aangetrokken. En wanneer oprechtheid in u leeft, wanneer oprechtheid uw houding ten opzichte van God, ten opzichte van uw buren, ten opzichte van alles om u heen vervult, dan beginnen heel snel mensen naar u toe te komen, zelfs als u er niet aan dacht en geen zendingsdoelen stelde.

Eigenlijk is het buitengewoon onredelijk om te prediken in de zin van naar het plein te gaan en uit te zenden. Zielen van mensen hunkeren niet naar oratoriumeffecten, geen psychotherapiesessies, maar levendige gesprekken, van hart tot hart, warme houding, elementaire vriendelijkheid. Natuurlijk is het voor het ontwaken van het geloof in mensen niet voldoende om gewoon een goed persoon te zijn - iets supermundane is belangrijk dat onze aardse passies overtreft, dat wil zeggen, het leven in Christus is belangrijk, want het leven wordt alleen uit het leven gewekt.

Het leven in Christus is belangrijk, want het leven ontwaakt alleen uit het leven

En net ergens verschijnt een vonk van levende gemeenschap met God, hoe zijn we allemaal klaar om ons daar meteen te haasten, omdat er iets in het hart ontwaakt van het aanraken van de ziel die in God leeft. We voelen ons iets dierbaars dat we nodig hebben, maar we hebben het zelf niet bereikt of verloren.

Daarom denk ik dat het belangrijkste in ons christelijke leven authenticiteit is. Als je een leugen in je leven zult zijn, de ene in woorden en de andere in je hart, wie zal je dan geloven? Mensen zullen zich vals voelen en zullen je niet volgen. Maar wanneer mensen authenticiteit voelen, veroorzaakt dat respect en vervolgens het verlangen om de schat aan te raken die een gelovige bezit.

Het grootste probleem van onze tijd is gebrek aan werk
met een totale gewoonte van verbosity

Bekijk de video: Lee Strobel - De zaak van Christus Bewijs genoeg. Nl (December 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send