Handige tips

Kenmerken van gebed en recente aanbidding

Pin
Send
Share
Send
SendEt al. Mark Dever, Paul Alexander

Elke zondagochtend moeten we beslissen wat we gaan doen als we ons in de kerk verzamelen. Hoe het te doen en waarom op deze manier? Is het woord 'moet' ook van toepassing op kerkdiensten? Geeft de Bijbel ons geen keuzevrijheid? In dit hoofdstuk reflecteren we op de bijbelse redenen om de Bijbel het exclusieve recht te geven om onze liturgische bijeenkomsten te vormen en te evalueren.

Leidend principe

Het leidende principe is dat alles wat we doen terwijl we samen in de kerk aanbidden, een duidelijke basis in de Bijbel moet hebben. Een dergelijke duidelijke basis kan de vorm aannemen van een expliciet bijbels bevel of een goede en noodzakelijke toepassing van de bijbelse tekst.1 Het regulerende principe concurreerde historisch gezien met het normatieve principe geformuleerd door Richard Hooker, minister van de Kerk van Engeland. Een hoer, zoals Martin Luther vóór hem, betoogde dat als een bepaalde praktijk niet verboden is in de Bijbel, de kerk vrij is om het te gebruiken in het gemeenschapsleven en voor gezamenlijke diensten. Dat wil zeggen, het regulerende principe verbiedt alles wat niet door de Bijbel is toegestaan, en het normatieve principe staat alles toe wat niet door de Bijbel is verboden.

Het is nuttig om te beginnen met de ironische opmerking van D. A. Carson dat "de theologisch rijke en serieuze goddelijke diensten van beide partijen vaak meer gemeen hebben in inhoud dan beide partijen gewoonlijk toegeven te erkennen." Carson vervolgt met te zeggen dat "er geen enkele plaats in het hele Nieuwe Testament is die een duidelijk kader zou vormen voor vormen van aanbidding samen."

En dat is het echt. Door het volk van God echter in gezamenlijke aanbidding te leiden, binden we in zekere zin het bewustzijn van gelovigen om deel te nemen aan elk onderdeel van de bediening. Zo'n binding heeft alleen bestaansrecht als het duidelijk wordt ondersteund in de Bijbel, omdat alleen de Bijbel voldoende autoriteit heeft om de geest te boeien en als het laatste criterium in geloof en praktisch leven te dienen. Het is niet verrassend dat de Schrift vol staat met voorbeelden van Gods zorg voor de manieren waarop we samen aanbidden.

Het doel van verzoening aanbidden

Vele malen in Ref. 310 aanbidding samen wordt het doel van de verzoening genoemd (3:12, 18, 5: 1, 3, 8, 7:16, 8: 1, 20, 2529, 9: 1, 13, 10: 3, 711, 2427). Als gezamenlijke aanbidding het doel van verlossing is, dan had God aan Zijn verloste mensen precies moeten openbaren wat voor soort aanbidding hij van ons verwacht als we samenkomen. En dat is precies wat God doet wanneer Zijn volk naar de berg Sinaï komt. Zou God zo onverschillig kunnen zijn om de voltooiing van Zijn doel van verlossing te verlenen voor de speculaties van mensen die zichzelf verontreinigden als afgoden (zie Exodus 32)? Natuurlijk niet! Bovendien is God in Ex. 3:12 beloofde dat zijn opdracht aan Mozes zou worden bevestigd wanneer Israël God aanbad op diezelfde berg waar God aan Mozes verscheen in een brandende struik. God koos een plaats. En toen Israël de berg Sinaï bereikte, begroette God zijn volk en gaf hem gedetailleerde instructies met betrekking tot de tijd en acties die de aanbidding van het volk zouden moeten vergezellen (Exodus 2040). Gezamenlijke aanbidding is te belangrijk voor Gods doel in de verzoening om ons in staat te stellen zijn details te ontwikkelen volgens onze voorkeuren.

God aanbidt mensen in het Oude Testament

Exodus 20: 4. Het tweede gebod maakt duidelijk dat het God niet uitmaakt hoe mensen Hem aanbidden, en niet alleen dat zij alleen Hem aanbidden. “Maak uzelf geen afgod of beeld van dat wat in de hemel boven is, en dat van de aarde beneden, en dat van water onder de aarde” (Exodus 20: 4). God verbiedt bepaalde vormen van aanbidding, zelfs als deze vormen erop gericht waren Hem te aanbidden.

Exodus 32: 110. Door een gouden kalf te maken, probeerde Israël een aanbidding te vestigen als alternatief voor degene die zojuist aan hem was geopenbaard door Mozes in Ex. 2530. Gods onmiddellijke en harde reactie geeft aan hoe serieus hij aanbidding van zichzelf neemt (Exodus 32: 710). We moeten Hem niet aanbidden op een manier die ons goed lijkt. We moeten Hem aanbidden op zijn voorwaarden en op de manier die Hij ons heeft geopenbaard

God aanbidt mensen in het Nieuwe Testament

Johannes 4: 1924. Jezus vertelde de vrouw bij de bron dat de aanbidding van de Samaritanen onvolledig was, omdat deze gebaseerd was op het beeld van God dat alleen in de Pentateuch wordt geopenbaard en niet in het hele Oude Testament ("U [Samaritanen] weet niet wat u aanbidt", vs. 22) . Hun oprechtheid was noodzakelijk, maar niet voldoende. Hun aanbidding was onvolledig, want juiste aanbidding is de reactie van een persoon op wie God is in de mate van de volledige openbaring die Hij over zichzelf heeft gegeven, en als aanbidding een reactie op de openbaring is, dan moet deze overeenkomen met de openbaring. dat God specifiek diegenen zoekt die Hem “in geest en in waarheid” zullen aanbidden (vs. 24). Met andere woorden, zij zullen God aanbidden door de Geest die in hen leeft en in overeenstemming met Gods openbaring, volledig gemanifesteerd in Jezus Christus. Voor ons is oprechtheid ook belangrijk, maar één is niet genoeg. Aanbidding wordt geleid door openbaring.

In de eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 14, plaatst de apostel Paulus in zijn instructies over gezamenlijke aanbidding de profetie boven het spreken in tongen (vs. 15). Maar sprekend in tongen, "laat de profeten twee of drie spreken, en laat de anderen redeneren" (1 Kor. 14:29). Hoe kan men echter de juistheid van wat er in de gemeente werd gezegd redeneren en evalueren, als dit niet in het licht van de Schrift wordt gedaan? Paulus vervolgt met te zeggen: "God is geen God van wanorde, maar van vrede" (vs. 33). Gods karakter dat ons is geopenbaard, heeft een grote invloed op hoe we God aanbidden. Nog verrassender is het feit dat Paulus zelf, met zijn apostolisch gezag dat hem door de Heilige Geest is verleend, bepaalt hoeveel profeten onder leiding van dezelfde Geest tegelijkertijd kunnen spreken! Met andere woorden, de apostolische openbaring die door de Geest aan Paulus is gegeven, betreft zelfs hoe charismatische geestelijke gaven in gezamenlijke aanbidding moeten worden gemanifesteerd. Gezamenlijke aanbidding - zelfs charismatisch - wordt beheerst door openbaring.

Et al. Mark Dever, Paul Alexander, doordacht kerkgebouw

4. De gebedsbeweging van de laatste keer zal muzikaal zijn (Jesaja 42: 10-13).

Een ander aspect van de recente gebedsbeweging zal zijn dat deze muziek zal gebruiken. Jesaja richt zich op de rol van zingen en muziek in de gebedsbeweging van de afgelopen tijd. Muziek is een van de uitingen van het koninkrijk van God "Op aarde zoals in de hemel."

Muziek is een essentieel onderdeel van onze menselijke natuur. De menselijke geest is muzikaal omdat we zijn geschapen naar het beeld van God, dat muzikaal is. De Bijbel vertelt ons dat de Heer over zijn volk zingt:

'Bij u is de Heer, uw God, een machtige krijger die in staat is te redden. Hij zal zich over u verheugen, u geruststellen met liefde en zich verheugen met liederen met u. ”(Sof. 3:17, nieuwe rus. Per.)

De auteur van Hebreeën beschrijft hoe Jezus de lof van de Vader prees (Heb. 2:12). Jezus is zonder twijfel de beste zanger, muzikant en songwriter in de menselijke geschiedenis!

Muziek raakt de diepten van de menselijke geest. De gezalfde muziek van aanbidding helpt Gods volk hun liefde en bewondering voor God uit te drukken. Ze stuurt ze ook allemaal samen in eenheid, waardoor ze hetzelfde voor dezelfde persoon tegelijkertijd kunnen zingen. Bovendien helpt het mensen om de waarheden van Gods Woord te leren en te onthouden. En het belangrijkste is dat de zalving van de Geest op aanbiddingmuziek onze harten verzacht, waardoor we beter in staat zijn om liefde van God te ontvangen en aan Hem terug te geven.

Muziek is niet alleen aangenaam, maar ook belangrijk in Gods orde. De Heilige Geest heeft een muzikale dimensie van zijn aard. God de Vader en God de Zoon zingen, maken muziek en genieten van de muziek. Een paar jaar voordat we begonnen met het dienen van het International House of Prayer in Kansas City (IHOPKC), stond muziek niet centraal in onze gebedsdiensten in de kerk waar ik predikant was. Ten slotte hebben we muziek toegevoegd aan onze tijd van gebed en aanbidding, en onze vergaderingen waren niet alleen tolerant, maar ook plezierig!

Jesaja riep Israël in de laatste dagen op om te zingen terwijl het volk nog geestelijk onvruchtbaar was voordat het Gods belofte van genade en herstel vervulde: "Verheugd, onvruchtbaar, niet bevallen, uitroepen en uitroepen, gekweld door bevalling ... Want u zult zich naar rechts en links verspreiden, en uw nakomelingen zullen bezit nemen van de volkeren en de verwoeste steden bewonen." (Jes. 54: 1,3)

Op dezelfde manier moedigt Jesaja degenen die deel uitmaken van de laatste aanbidding beweging aan om te zingen voordat we wedergeboorte zien. God zal een gebedsbeweging opwekken die zal uitbarsten in voorbede zingen totdat de volheid van Gods redding wordt geopenbaard.

Hoewel muziek een kenmerk is van de recente eredienst, is het geen christelijk muziekfestival. Dit is de omgeving waarin muziek wordt geboren onder degenen die geworteld zijn in de kennis van God. Vooral jonge mensen reageren ijverig. Over de hele wereld zien ze de schoonheid en waardigheid van Jezus en hoe hij in de hemel wordt aanbeden.

De door David vastgestelde volgorde van aanbidding omvatte antifonaal (afwisselend), interactief zingen (Ezech. 3:11, Nehem. 12: 8-9, 24), net als aanbidding rond de troon van God in de hemel (Openb. 5: 8-14). Hier in Kansas City, in het International House of Prayer, bevat ons model voor harp en kom voorbede (harp en kom - stijl van aanbidding op basis van Openb. 5: 8 - ca. Per.) Inclusief antifonale zang Interactieve interactie tussen het aanbiddingsteam en de voorbidders. Antifonale zang maakt het mogelijk om in de bediening te werken in aanbidding en gebed. Het biedt ook diversiteit in 24-uursgebed, waardoor het gebed zelf interessanter en duurzamer wordt.

We hebben drie manieren van antifonaal zingen van het Woord vastgesteld in onze gebedsbijeenkomsten.

Zin herhaling. De zanger zingt letterlijk de woorden van de persoon die voor hem bad of zong. Het herhalen van dezelfde zin verbetert het effect.

Zinnen opnieuw formuleren. De zanger vat het onderwerp in soortgelijke woorden samen.

Zin extensie. De zanger gebruikt heel andere woorden om het thema te ontwikkelen.

Christenen moeten rusten ten behoeve van lichaam en ziel

Dus hierboven hebben we het gehad over lichamelijke arbeid - hun stroomlijning, die overmatige vermoeidheid en multi-care voorkomt, en over lichte arbeid - verschillende soorten handwerk, die inactieve tijd voorkomt (bijvoorbeeld op een tv of computer). En zeg nu kort over de rest in het algemeen, waarvoor ook enkele regels gelden.

Tijdens de rest, "zorg daarvoor en doe wat gerelateerd is aan God en het goede van de ziel."

John Chrysostom (vol. 8, deel 2, over hetzelfde onderwerp (over Pasen) 3e): “Als u de sabbat en feestelijke vrede correct en in overeenstemming met Christus wilt houden, moet u zich onthouden van wereldse zorgen en activiteiten, en ervoor zorgen en doen die betrekking heeft op God en het goede van de ziel. "

Drievuldigheidsbladeren (v. 650): "De eerste en belangrijkste regel met betrekking tot het gebruik van tijd is dat het niet nutteloos vliegt - zonder goede en nuttige daden, dat het moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet van God:" Alle tijden en de tijd van alles onder de hemel " (Prediker 3, 1). Dientengevolge is en moet er altijd zijn eigen ding zijn, en voor alles is er zijn eigen tijd. Het is echt onmogelijk om degenen te geloven die klagen over de overmaat van tijd, zoeken en niet vinden hoe te besteden, of, zoals ze terecht zeggen, "tijd doden". Deze klacht komt niet voort uit een gebrek aan werk, maar uit een gebrek aan ijver voor echt nuttige dingen. Kan een christen iets te doen hebben, die alles moet weten wat God ons heeft gegeven. '
Entertainment moet "kracht vernieuwen, niet afvoeren", de geest versterken en de kracht niet verstoren.

Morele theologie van E. Popov (Zonden tegen het 7e gebod, zonde: de basis of een goedkeuring van de grondslagen van entertainment en volksspelen): "Ze zullen zeggen:" Entertainment is nuttig en noodzakelijk voor een persoon. " De waarheid is. Maar gezond verstand en een christelijk geweten keuren alleen die amusement goed dat de krachten verfrist, maar laat ze niet leeglopen, versterkt de geest en verstoort de ziel niet. '

5. De gebedsbeweging van de laatste keer zal universeel zijn (Jesaja 24: 14-16, 42: 10-12, Mal. 1:11).

De Heilige Geschriften stellen absoluut duidelijk dat aanbidding en gebed van de laatste tijd zich over de aarde zullen verspreiden, zelfs op de meest afgelegen en ontoegankelijke plaatsen. Het bevat talloze profetieën over de wereldwijde aanbidding, waaronder zingen voor de Heer van over de hele wereld:

"Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, de hele aarde." (Psalm 95: 1)

“Zing voor de Heer een nieuw lied, prijs Hem vanaf de einden der aarde ...” (Jesaja 42:10)

Koning David en anderen profeteerden dat een wereldwijde aanbiddingbeweging alle koningen van de aarde zou omarmen.

"En alle koningen zullen hem aanbidden, alle natiën zullen hem dienen." (Psalm 71:11)

"Heer, alle koningen van de aarde zullen u verheerlijken wanneer zij de woorden van uw mond horen en de wegen van de Heer zingen, want de glorie van de Heer is groot." (Psalm 137: 4-5)

Jesaja profeteerde dat wereldwijde voorbede aanbidding Jezus 'terugkeer zou vergemakkelijken:

“Zing voor de Heer een nieuw lied, prijs Hem vanaf de uiteinden van de aarde, jij, drijvend op de zee, en alles wat het vult, de eilanden en degenen die erop leven. Moge de woestijn en haar steden, de dorpen waar Kidar woont, hun stemmen verheffen, mogen degenen die op de rotsen leven triomferen, mogen zij huilen van de toppen van de bergen. Mogen zij de Heer eer geven en moge hij zijn lof uitspreken op de eilanden. De Heer zal tevoorschijn komen als een reus, zoals een man van schelden jaloezie zal opwekken, roepen en een oorlogskreet oproepen, en Zichzelf sterk tonen tegen zijn vijanden. '(Jesaja 42: 10-13)

In deze profetie zegt Jesaja dat de verlosten van het einde der aarde tot het einde zullen aanbidden totdat Jezus terugkeert. Eenvoudig gezegd, zullen recente aanbidding en gebed alomtegenwoordig zijn, zelfs op de moeilijkste en donkerste plaatsen, en daar zullen ze Jezus verheerlijken (Mal. 1:11). Jesaja benadrukte dat Gods volk voor de Heer zal zingen op eilanden die vaak ver weg en ontoegankelijk zijn (Jes. 42:10). Hij sprak over aanbidding die plaatsvond in de woestijn, zelfs in islamitische dorpen zoals Kedar in Saoedi-Arabië en het dorp in Jordanië (vers 11). De profetie onthult de jaloezie waarmee de Heilige Geest de wereldwijde aanbidding opheft. Jezus komt niet in een vacuüm, maar als reactie op een wereldwijde aanbidding.

6. De gebedsbeweging van de laatste keer zal missionair zijn (Openb. 7: 9, 14).

De beweging van gebed en aanbidding in de laatste dagen zal een zeer grote rol spelen in de grootste oogst van zielen in de geschiedenis en in de vestiging van Gods gerechtigheid op aarde (Mattheüs 24:14, Luke 18: 7-8, Openb. 7: 9, 14). Jezus zei dat we tot de Heer baden dat Hij de arbeiders naar de oogst zou sturen (Lucas 10: 2).

We kunnen hiervan een model zien door het leven van een vroege kerk te bestuderen waarin gemeenschappen zoals Jeruzalem in Handelingen worden genoemd. 2, en van Antiochië, genoemd in Handelingen. 13, verzameld voor aanbidding en gebed. Het resultaat was de zending van zendelingen, het begin van de evangelisatiebeweging en een grote oogst van zielen. Jezus koppelde het 24-uurs gebed aan de openbaring van gerechtigheid op aarde (Lucas 18: 7-8), in de context van de laatste keer (Lucas 17: 24-37), met een specifieke verwijzing naar Zijn tweede komst (Lucas 18: 8).

7. De gebedsbeweging van de laatste keer zal generaties verenigen (Mal. 4: 5-6).

De gebedsbeweging van de laatste keer zal intergenerationeel zijn, en verenigt fysieke en spirituele vaders en moeders met hun kinderen. Maleachi profeteerde dat de Heilige Geest de harten van de vaders tot jeugd zou maken in de generatie waarin de Heer zou terugkeren:

"Zie, ik zal u de profeet Elia sturen vóór de komst van de dag des Heren, groot en verschrikkelijk. En hij zal de harten van de vaderen tot de kinderen en de harten van de kinderen tot hun vaderen keren, zodat wanneer ik kom, ik de aarde niet met een vloek zal slaan. ”(Mal. 4: 5-6)

De Heilige Geest verlangt dat spirituele vaders en moeders zich richten op Gods doelen voor jongeren en jongeren aanmoedigen om met respect en liefde te reageren, zodat er grote eenheid en kracht in het huis van God zal zijn.

Statistisch gezien doen de meeste mensen die zich tot Jezus wenden dit voordat ze 25 jaar oud worden. Het grootste deel van de moderne generatie van de aarde heeft deze leeftijd niet bereikt! Ik geloof dat de Heilige Geest zich nu richt op de profetische aanbidding en openbaring van de schoonheid van Jezus om een ​​groot aantal jongeren terug te brengen naar Jezus, zoals hij deed tijdens vele opwekkingen in de geschiedenis.

Vlak voor zijn dood bad en profeteerde Jezus in een gebed, dat ik het 'hogepriestergebed' noem, voor de uitstorting van zijn glorie zodat zijn volk in eenheid kon wandelen, wat de effectiviteit van het evangelie aanzienlijk zou vergroten (Johannes 17: 21-23).

De beweging van gebed en aanbidding heeft zich onlangs ontwikkeld in een nuttige samenwerking, omdat God verschillende aspecten van Zijn doelen en plannen aan verschillende delen van Zijn Lichaam heeft toevertrouwd. Een onderscheidend kenmerk van de gebedsbeweging zal eenheid zijn, wanneer we de volheid van Gods bestemming binnengaan, elkaar respecteren en elkaar dienen. Eenheid zal worden bereikt omdat Gods bovennatuurlijke genade op de Kerk zal worden gegoten, waardoor Zijn volk in liefde en de geest van eenheid kan leven, omdat eenheid de staat is waarin God zijn zegeningen in de grootste mate schenkt:

“Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки. Втор 3:8, Песн 4:” (Пс. 132:1,3)

Как мы можем видеть, Дух Святой призывает Церковь подниматься в единстве и участвовать в глобальном молитвенном движении последнего времени, совершая постоянное ходатайство и поклонение, проистекающие через пророческое музыкальное служение и близость с Богом. С нашей позиции силы как ходатаев мы будем трудиться вместе для исполнения Великого Поручения и собирать величайшую жатву в истории. Jezus zal de stem van Zijn Bruid beantwoorden, samen met de Geest tot Hem uitroepen, opdat Hij zou komen en Zijn vijanden zou overwinnen, en dat de aarde vervuld zou worden met de kennis van God.

Het grootste conflict aan het einde van de tijd zal zich ontvouwen tussen twee gebedshuizen - twee wereldwijde aanbiddingbewegingen. De Heilige Geest roept de krachtigste gebeds- en aanbiddingbeweging in de geschiedenis op. Om deze beweging van aanbidding van de Geest te bestrijden, zal de Antichrist een door de staat gesponsorde wereldwijde valse aanbiddingbeweging opzetten (Openb. 13: 4, 8, 12, 15). Maar Jezus heeft een plan in zijn hart en Zijn plan zal worden vervuld. De aanbidding van Jezus zal sterker, creatiever en gezalfder zijn dan alles wat Satan kan creëren.

U mag Anna's roeping niet hebben, maar misschien vraagt ​​God u om eenmaal per week een gebedsbijeenkomst bij te wonen in uw plaatselijke kerk voor voorbede. Misschien wil Hij dat je aanbidt in een gebedsgroep in iemands huis. Misschien wil Hij dat je zingt in een aanbiddingsteam dat bestaat uit leden van het Lichaam van Christus op jouw grondgebied of dat je deelneemt aan straatevangelisatie. Zoals Maria, de moeder van Jezus, de bedienden op een bruiloft in Kana vertelde: "Wat Hij ook tegen u zegt, doe het" (Johannes 2: 5). En aarzel niet.

Geplaatst door Mike Bickle Ihopkc.org (deel 1, deel 2)
vertaling: Anna Ivashchenko Ieshua.org

Mike Bickle - Directeur van het International House of Prayer (IHOP), een evangelische zendingsorganisatie die 24/7 is gebaseerd op gebed en aanbidding. Hij is ook de oprichter van IHOP, dat voltijdse bediening, muziek- en mediascholen omvat.

Bekijk de video: De Echte Waarde Van Gebed . - Week 1 (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send